Saturday, September 14, 2013

La Respectable Lògia Lux Veritatis

La Respectable Lògia "Lux Veritatis" va ser fundada el 14 de desembre de 2007 amb la voluntat d’assolir i difondre els magnes fins i valors ètics, morals i socials que la nostra Ordre cerca i representa de forma plena i responsable. En el seu interior, aglutinem les nostres forces i energies per tal de materialitzar els principis maçònics, alhora extrapolables a la nostra societat civil dins dels seus objectius filantròpics, lliure d’ingerències polítiques de qualsevol tipologia i d’influències profanes en el nostre funcionament.Pretenem dur a terme els nostres Treballs amb rigor i solidesa, i mantenim fraternal contacte i relació amb d’altres estructures francmaçòniques internacionals amb qui compartim el desig d’Unió Universal de la nostra Ordre participant en la mateixa sinèrgia constructiva.


The Respectable Lodge "Lux Veritatis" was founded on 14 December 2007 with the aim of achieving the great and responsible goal of creating an ethical, moral and social order. Within our order this solidifies our efforts and energies to materialize our Masonic principles, while it also applies to our society at large in our philanthropic goals, free of political interference of any kind and within the secular influences on our organization. We intend to carry out our work with rigor and solidity, and maintain contact and fraternal relationship with all other international Masonic institutions with whom we share the desire of our Union of Universal Order and to be a constructive participant in the same synergy.

http://www.logialuxveritatis.org/

No comments: